FLYER G2 Goroc2 2.10
5'599.00 CHF 5'599.00 CHF 5599.0 CHF
FLYER G1 Goroc X 6.70 45km/h
7'449.00 CHF 7'449.00 CHF 7449.0 CHF
FLYER G1 Goroc X 4.10
6'399.00 CHF 6'399.00 CHF 6399.0 CHF
FLYER G1 Goroc TR:X 8.63 XC
8'599.00 CHF 8'599.00 CHF 8599.0 CHF
FLYER G1 Goroc TR:X 8.63 45km/h
9'999.00 CHF 9'999.00 CHF 9999.0 CHF
FLYER G1 Goroc TR:X 8.63
8'599.00 CHF 8'599.00 CHF 8599.0 CHF
FLYER 22 Goroc3 6.50 45km/h
6'499.00 CHF 6'499.00 CHF 6499.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc3 4.10
5'699.00 CHF 5'699.00 CHF 5699.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc2 6.30 45km/h
6'349.00 CHF 6'349.00 CHF 6349.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc2 2.10
5'299.00 CHF 5'299.00 CHF 5299.0 CHF
SALE!
FLYER 22 Goroc X 6.70 45km/h Range Extender
8'299.00 CHF 8'299.00 CHF 8299.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 6.70 45km/h
7'449.00 CHF 7'449.00 CHF 7449.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 4.10 Range Extender
7'249.00 CHF 7'249.00 CHF 7249.0 CHF
FLYER 22 Goroc X 4.10
6'399.00 CHF 6'399.00 CHF 6399.0 CHF